Κάπνισμα & Ροχαλητό

Το κάπνισμα,ακόμη και το παθητικό,είναι συνδεδεμένο με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για ροχαλητό. Η θέση αυτή θεμελιώνεται από πολλές έρευνες και εργασίες  που ανακοινώθηκαν σ’ όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως που δεν έχει διευκρινισθεί  με βεβαιότητα ακόμη είναι ο μηχανισμός δράσης του στην κατεύθυνση αυτή . Η σοβαρότερη και επικρατέστερη άποψη είναι ότι το κάπνισμα, μέσω της βλάβης που προκαλεί γενικά στο κροσσωτό επιθήλιο  του ανώτερου αναπνευστικού και του μηχανισμού  φλεγμονή-οίδημα ,προκαλεί στένωση της αναπνευστικής οδού και συμμετέχει επομένως ενεργά στη δημιουργία του ροχαλητού.

Σε μια μεγάλη έρευνα ,από 5 χώρες,που περιλάμβανε 15.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών, βρέθηκε ότι το ροχαλητό ήταν κατά 24% συχνότερο στους ενεργούς καπνιστές και κατά 20% στους παθητικούς σε σύγκριση με το 13,7% των ατόμων που ποτέ δεν κάπνισαν. Η έρευνα περιελάμβανε επίσης και άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για το  ροχαλητό, όπως τη παχυσαρκία, το φύλο και την ηλικία. Μετά δε από υπολογισμούς βρέθηκε ότι το ενεργό  κάπνισμα αυξάνει το ροχαλητό κατά 17% ,το παθητικό κατά 2,2% και η παχυσαρκία κατά  4,3%.

Similar Posts